Systémy a zařízení pro využití ekologických zdrojů

Stále více se hovoří o vlivu emisí skleníkového plynu CO2 na tzv. globální oteplování. Významným zdrojem tohoto plynu jsou zařízení na spalování a energetické zhodnocování fosilních paliv. Hovoříme-li o ekologických energetických zdrojích, pak máme na mysli zdroje obnovitelné energie, které se naopak v minimální míře podílejí na produkci CO2. A hovoříme-li o obnovitelné energii, pak máme na mysli především přímo či nepřímo transformovanou energii sluneční.

 

Fotovoltaické články

Přímým zachycováním slunečních paprsků lze získat elektrickou energii v tzv. fotovoltaických článcích. Tento způsob přeměny je však při současných technologiích ekonomicky velmi náročný, protože je založen primárně na využití drahého a vzácného křemíku. Z praktického hlediska se fotovoltaický průmysl podílí na produkci energie minimálně, jeho výraznější rozšíření se očekává v budoucnu s rozvojem nových a dostupnějších technologií. Naopak, v našich klimatických podmínkách se stále významněji využívá přímá přeměna sluneční energie v energii tepelnou, v tzv. slunečních kolektorech. V současné době je již známa řada typů těchto zařízení, která na území České republiky slouží především k ohřevu TUV. Správná volba systému má vliv na jeho celkovou účinnost a životnost a může významně snížit celkové náklady na přípravu TUV.

 

Tepelná čerpadla

Teplo ze slunečního záření akumulované ve vodě, vzduchu a zemi spolu s geotermální energií z hlubokých vrtů je zdrojem pro získávání tepelné energie pomocí tepelných čerpadel.

 

Biomasa

Jednoznačně nejrozšířenější metodou je využívání sluneční energie, která je díky fotosyntéze chemicky vázaná v biomase. Přímým spalováním nebo biochemickou přeměnou na bioplyn a alternativní motorová paliva ji lze přeměnit na tepelnou (a následně i elektrickou) energii. Především spalování biomasy je nejstarší metodou získávání tepla. S rostoucí cenou fosilních paliv se stále více domácností vrací k tomuto ekologickému způsobu vytápění. A výrobci nabízejí stále kvalitnější zařízení, ve kterých lze biomasu spalovat s účinností i emisemi, splňujícími ta nejpřísnější ekologická kritéria. Ať to jsou nejmodernější kotle na zplyňování kusového dřeva, které v maximální míře využívají prchavou hořlavinu, která je v tomto palivu obsažena více než z 80% procent. Stále více jsou také populární automatické kotle, které přes vyšší pořizovací náklady poskytují uživateli komfort několikadenního prakticky bezobslužného provozu.

Do budoucna se počítá s masivní peletizací také cíleně pěstované biomasy. Tyto nejmodernější technologie přibližují spalování biomasy doposud komfortem nedostižným zařízením na spalování plynu a LTO. I díky tomu se biomasa stává stále významnějším obnovitelným zdrojem energie.

Fotografie